1629658459776_IMG_20201105_084859-me.jpg

Minusta

Tervehdys Pohjois-Kar­ja­las­ta, Hei­nä­ve­del­tä. 

Täällä luonnon ym­pä­röi­mä­nä saan aiheita teoksiini sekä ma­te­ri­aa­le­ja tai­tei­lu­vä­rei­hi­ni.

Tai­de­työs­ken­te­lyy­ni kuuluu mm.

  • luonnon ku­vaa­mi­nen
  • vä­ri­ma­te­ri­aa­lien ke­rää­mi­nen ja vä­rin­val­mis­tus tai­tei­luun
  • pos­ti­kort­ti- ja ju­lis­te­sar­ja Na­tu­raCo­lo­rum (kuvitus)
  • Reuse kan­gas­ko­rut (kankaiden uu­del­leen­käyt­tö)
  • tai­de­työs­ken­te­ly yh­dis­tel­len eri ma­te­ri­aa­le­ja ja tek­nii­koi­ta
  • tai­de­pro­jek­tit esim. las­ten­kult­tuu­rin parissa

Kou­lu­tuk­sel­ta­ni olen oh­jaus­toi­min­nan artenomi(te­ra­peut­ti­nen oh­jaus­toi­min­ta), ekspres­sii­vi­sen tai­deil­mai­sun ohjaaja sekä teks­tii­liar­te­saa­ni. Nämä opinnot tukevat tai­teel­lis­ta ajat­te­lua­ni ja toi­min­taa­ni. 


Pidän tärkeänä mah­dol­li­suut­ta tulla kuulluksi, nähdyksi ja ym­mär­re­tyk­si omia vah­vuuk­sia hyö­dyn­täen. Omalla kohdalla se tar­koit­taa tai­de­työs­ken­te­lys­sä eri ma­te­ri­aa­lien ja me­ne­tel­mien yh­dis­te­lyä. Aistit ovat tärkeässä osassa. Haluan kokeilla ja etsiä. Luonto kutsuu seik­kai­luun.

Kuvasta voi kummuta runo, teksti tai tarina.

Tarinaa voi kertoa myös hahmoilla ja esineillä.

Hahmon voi valmistaa Reuse­ma­te­ri­aa­le­ja hyä­dyn­täen(uu­del­leen­käyt­tö).

Ku­vaa­mal­la luontoa läheltä voi löytyä uusia ulot­tu­vuuk­sia. 


Tehdään oman­nä­köi­siä tarinoita ja he­rä­tel­lään aisteja.

Terkuin Mari Kervinen


Tai­tei­luis­ta­ni lisää 

Instagram: Miirisart

Facebook: Miiris


Voit lähettää viestiä ja tie­dus­tel­la esim. pos­ti­kort­te­ja, ju­lis­tei­ta ja koruja tai vaikka ku­vi­tuk­sia.  Mie­lel­lä­ni vastaan myös ky­sy­myk­siin tai­tei­lu­jut­tu­jen parissa. Aina voi löytyä jotain ihan uuttakin, kun vaan ajatuksia ilmoille päästää. 

mariiiris@msn.com